Πλαίσιο Στήριξης

Ποιά κατάσταση μας οδήγησε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα:

Στην σημερινή σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα παρατηρούμε τις αλλαγές να διαδέχονται αλλεπάλληλα η μία την άλλη και να σημειώνεται ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της ζωής. Σε αντιδιαστολή με την ανάπτυξη αυτή, έρχονται οι χώρες εκείνες που απέχουν της τελευταίας, εγκαθιδρύοντας καθεστώτα δουλείας. Οι χώρες αυτές υποδουλώνουν παιδιά και ενήλικες, αποσκοπώντας στην δημιουργία φτηνού εργατικού δυναμικού για την επίτευξη μεγάλων συμφερόντων, οι οποίες σήμερα αριθμούν τις 167. Καθημερινά, εκατομμύρια άνθρωποι αφαιρούνται του δικαιώματος της εργασίας υπό φυσιολογικές συνθήκες και συμμετέχουν σε ασυμβίβαστες για τα δεδομένα της εποχής διαδικασίες. Η συνθήκες αυτές, έρχονται προσβάλουν το σύνολο των κοινωνιών, καθώς δεν υφίσταται πραγματική ανάπτυξη την ίδια στιγμή που σε άλλες κοινωνίες σημειώνονται τέτοια φαινόμενα. Η έλλειψη παιδείας αποτελεί την κύρια αιτία για εξάπλωση του φαινομένου αυτού. Η πληροφόρηση λοιπόν των μελών μιας κοινωνίας, καθώς και η καθοδήγηση τους, σε συνδυασμό με τον εφοδιασμό των εν δυνάμει ενεργών πολιτών από την παιδική τους κιόλας ηλικία με τα κατάλληλα εφόδια, μπορούν να επιφέρουν την αντίσταση και ίσως και την πάταξη του φαινομένου της δουλείας. Η ανάγκη μας λοιπόν για ενημέρωση μας ώθησε στην δημιουργία του συγκεκριμένου wiki με έναν καινοτόμο τρόπο.

Που απευθύνεται:

Το wiki απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών της Ε’ τάξης Δημοτικού, και προορίζεται για συμπληρωματική χρήση της Β΄ενότητας της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής "Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις". Σκοπός είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά την διάρκεια μιας κρίσιμης περιόδου, αυτή της διάπλασης του εαυτού τους, ώστε όχι μόνο να μπορούν να αντισταθούν σε παρόμοια φαινόμενα, αλλά και να είναι οι ίδιοι κοινωνοί της γνώσης του σεβασμού του δικαιώματος του πλησίον.

Δεξιότητες που αναπτύσσονται στη συγκεκριμένη εργασία:

Βασιζόμενη στις 10 δεξιότητες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, θα προσπαθήσω να ενεργοποιήσω την κριτική σκέψη των μαθητών αποσκοπώντας στην συνειδητοποίηση της διάστασης του φαινομένου και την δυνατότητα επιρροής του απέναντι στο σύνολο των κοινωνιών. Η διαδικασίες που έχουν εισαχθεί στο συγκεκριμένο wiki είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να προωθείται η συνεργατικότητα, στα πλαίσια της ομαδικότητας της τάξης. Στις διαδικασίες αυτές στόχο αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και η ευαισθητοποίηση του μαθητή, με σκοπό την γέννηση του συναισθήματος του "μεριδίου ευθύνης". Ακόμη, η επικοινωνία τόσο μεταξύ των μελών μιας ομάδας, όσο και με το σύνολο των ομάδων καθίσταται αναγκαία για την εκπόνηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έτσι επιτυγχάνεται και η κοινωνικοποίηση του ατόμου μέσα από τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων. Οι τελευταίες πρακτικές, χρίζονται αναγκαίες, καθώς επίτευξη αποτελεί η συνδεσιμότητα της γνώσης μεταξύ των ομάδων για την σύνθεση μιας σφαιρικής άποψης.
Μια ακόμα δεξιότητα που αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο wiki, είναι η δημιουργηκότητα και η καινοτομία, αφού οι δραστηριότητες ακολουθούν μια ενδιαφέρον και δημιουργική γραμμή που ξεφεύγει του διαφορετικού, αποσκοπώντας στην όξυνση του ενδιαφέροντος και την ενεργό συμμετοχή του μαθητή κατά την πορεία του προς της οικοδόμηση γνώσης. Ο κριτικός αναστοχασμός τέλος, επιτυγχάνεται σε αρκετά σημεία της διαδικτυακής εφαρμογής, αφού αρκετές είναι οι φορές που ο μαθητής δέχεται ερεθίσματα πιθανών γνώριμα για εκείνον, που όμως θα πρέπει να ασκήσει κριτική σκέψη για να γεννηθεί η νέα γνώση.

Προαπαιτούμενα ή βασικές προϋποθέσεις:

Η συναναστροφή του μαθητή με το συγκεκριμένο wiki δεν βάζει περιορισμούς. Οι μαθητές έχουν διδαχθεί τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και οι δραστηριότητες δίνονται με σαφής και κατανοητές οδηγίες, ώστε η παρουσία του εκπαιδευτικού να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο αναγκαία. Η μόνη προϋπόθεση του συγκεκριμένου λογισμικού είναι να έχουν οι μαθητές λογαριασμό gmail ώστε να μπορούν να καταγράψουν τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις που τους τίθενται μέσω του blogspot.com.

Οργάνωση της τάξης:

Το wiki μπορεί να υλοποιηθεί είτε σε εργαστήριο πληροφορικής διαθέτοντας οπτιακουστικά μέσα και υλικοτεχνική υποδομή, είτε εντός σχολικής αίθουσας με διαθέσιμα τα απαραίτητα μέσα για την διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, τα θρανία θα πρέπει να είναι στοιχισμένα με τρόπο τέτοιο, ώστε να επιτρέπουν στους μαθητές να λειτουργήσουν συνεργατικά.

Υλικοτεχνική Υποδομή:

Η ίδια η φύση της εργασίας απαιτεί την ύπαρξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και σύνδεση στο διαδίκτυο. Στην πλειοψηφία τους τα ελληνικά δημοτικά σχολεία έχουν την ανάλογη τεχνολογική υποστήριξη.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License