Δημιουργοί

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από την Φαρσαράκη- Ιζαμπέλα Μαρίνα στo πλαίσιo του μαθήματος: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» (Γ03Σ06), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, με επόπτη τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη Ε.Δι.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License